I den svenska gymnasieskolan ingår filosofi i läroplanen på de teoretiska programmen. Ett av syftena med undervisningen är att förbereda eleverna inför högre studier: såväl samhälls- som naturvetenskaper vilar till stor del på filosofiska frågeställningar. 

På Skolverkets webbplats kan man läsa följande om filosofiämnet i gymnasiet:

Undervisningen i ämnet filosofi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om huvuddragen i olika verklighetsuppfattningar och olika sätt att se på kunskap.

 2. Kunskaper om vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder.

 3. Kunskaper om värdefilosofi, olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier samt deras tillämpning.

 4. Kunskaper om existentiella frågor och samhällsfilosofi samt om nutida filosofiska riktningar.

 5. Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att analysera, förklara och ta ställning till klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier med hjälp av relevanta begrepp.

 6. Kunskaper om språkfilosofi och förmåga att tydliggöra språkliga nyanser med hjälp av språkfilosofiska begrepp samt förmåga att värdera argument och att urskilja och genomföra en logisk argumentation.

Filosofi 1 och 2

Ämnet filosofi är uppdelat i två kurser, om vardera 50 poäng: filosofi 1 och 2. Båda kurserna omfattar punkterna 1-6 i ämnesbeskrivningen. Mer konkret innebär detta att filosofi 1 uppehåller sig vid följande punkter:

 • Existens och vetande.
 • Grundläggande vetenskapsteori och begrepp.
 • Värdefilosofi.
 • Samtida filosofi.
 • Grundläggande språkfilosofi.

I påbyggnadskursen filosofi 2 fördjupas kunskaperna inom filosofiämnet. I denna kurs ingår följande punkter:

 • Klassiska filosofiska frågor, teorier och ställningstaganden.
 • Synen på vad som är god vetenskap, enligt olika filosofiska tankeinriktningar.
 • Fördjupning i värdefilosofi.
 • Fördjupning i samhällsfilosofi.
 • Introduktion till logisk analys.
 • Fördjupningsarbete i en valfri filosofisk fråga.